BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Deklaracja dostępności

Przedszkole im. Janusza Korczaka w Syryni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.przedszkolesyrynia.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe przedszkola:

Przedszkole im. Janusza Korczaka w Syryni

ul. Krzyżowa 2a, 44-361 Syrynia

e-mail: przedszkolesyrynia@vp.pl

telefax: +48 32 4517 126

Data publikacji strony:

Data ostatniej aktualizacji: 25.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

  1. niektóre dokumenty publikowane na stronie pochodzą z różnych źródeł,
  2. część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  3. niektóre dokumenty, filmy oraz zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  4. mapy są wyłączone z obowiązku z obowiązku dostępności,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  2. podwyższony kontrast,
  3. wyróżnienie odnośników,
  4. korzystanie ze standardowych skrótów klawiszowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Grzegorz Kajewski

e-mail: gkspsyrynia@gmail.com

telefax: 324517126

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można także zażądać udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu na warunkach określonych w ustawie.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Po wyczerpaniu wszystkich w/w możliwości można przesłać skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Bezpośrednio do głównego wejścia prowadzi chodnik i podjazd od ul. Krzyżowej 2a. Wejście do przedszkola bez schodów, jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Przy pierwszych drzwiach wejściowych zainstalowany jest dzwonek, przed drugimi drzwiami jest zainstalowany domofon łączący z dyrektorem, sekretariatem i wszystkim sali zajęć w poszczególnych grupach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wszystkie pomieszczenia i sale zajęć przedszkola są usytuowane na jednym poziomie bez progów i schodów. Ponadto w kondygnacji piwnicznej są zlokalizowane dwie sale przeznaczone na realizację dodatkowych zajęć ( do pół godziny).

Do kondygnacji piwnicznej prowadzi klatka schodowa bez urządzeń ułatwiających przemieszczanie się osób poruszających się na wózkach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się z przedszkolem w przy wykorzystaniu niżej wymienionych środków wspierających komunikowanie się: e-mail: przedszkolesyrynia@vp.pl tel./faks: 32 4517126. Osoby uprawnione – klienci Przedszkola w celu załatwienia sprawy w przedszkolu mogą skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 5 dni robocze przed planowaną wizytą w przedszkolu, kontaktując się z pracownikiem sekretariatu za pomocą środków wspierających komunikowanie się, wymienionych w danych teleadresowych podając datę oraz godzinę wizyty w przedszkolu oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia przedszkole zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Skip to content