BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Rekrutacja 2023/2024

 Przedszkole im. J. Korczaka w Syryni ogłasza rekrutację uzupełniającą na wolne miejsca

do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024 zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący.

Wnioski można składać w Przedszkolu im. J. Korczaka w Syryni w godzinach od 8:00 do 15:00

w dniach od 16 do 21 marca 2023 r.

Terminy przy postępowaniu uzupełniającym

1.Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  16 marzec – 21 marzec
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym22 marzec – 27 marzec
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych30 marzec
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia przez złożenie pisemnego oświadczenia31 marzec – 4 kwiecień
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych6 kwiecień

Dyrektor Przedszkola im. Janusza Korczaka w Syryni informuje, że w dniach od 25 stycznia do dnia
10 lutego 2023 r. odbywać się będzie rekrutacja dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2023/2024.

Wniosek (pobrany wniosek należy wydrukować dwustronnie) wraz z załącznikami można pobrać w przedszkolu, ze strony internetowej przedszkola lub ze strony BIP.

Wypełniony wniosek wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w Przedszkolu im. Janusza Korczaka w Syryni do dnia 10 lutego 2023 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

Jeżeli oboje rodziców pracuje, studiuje lub uczy się w trybie dziennym, wykonuje rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą to prosimy o dołączenie do wniosku odpowiednio zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenia uczelni, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) lub decyzja o naliczeniu podatku rolnego.

Dokumenty do pobrania (tylko te, które dotyczą danej rodziny)


Dokumenty do wglądu:

Wszelkie pytania można kierować za pośrednictwem domofonu, telefonu 32 4517 126 oraz droga e-mailową sekretariat@przedszkolesyrynia.pl

Dyrektor Przedszkola

Maria Kalisz

Skip to content