BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

Zarządzenie nr pp.021.05.220

ZARZĄDZENIE NR PP.021.05.220

Dyrektora Przedszkola im. Janusza Korczaka w Syryni

z dnia 06.05.2020 r.

 

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu im. Janusza Korczaka w Syryni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410), § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

Zarządzam, co następuje:

 §1.

1.Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola im. Janusza Korczaka w Syryni w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2.W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania

Przedszkola są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§2.

W tym okresie Przedszkole w Nieboczowach jest przedszkolem „dyżurnym” dla dzieci z terenu całej Gminy i w przypadku otrzymania informacji o konieczności objęcia opieką dziecka z tereny gminy, organ zapewnia jego transport (tam i z powrotem) do tej placówki.

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor  Maria Kalisz

Skip to content