BIP
Archiwum
My na Facebooku

Liczniki agnat.pl

ZARZĄDZENIE NR PP.021.06.220

ZARZĄDZENIE NR PP.021.06.220

Dyrektora Przedszkola im. Janusza Korczaka w Syryni

z dnia 22.05.2020 r.

 

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu im. Janusza Korczaka w Syryni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

§ 4b pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410),

§ 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

Zarządzam, co następuje:

 §1.

1. Zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Przedszkolu im. Janusza Korczaka w Syryni w okresie od dnia 25 maja 2020 r.  do dnia 12 czerwca 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust.1, zajęcia w Przedszkolu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§2.

W tym okresie Przedszkole w Nieboczowach jest przedszkolem „dyżurnym” dla dzieci z terenu całej Gminy i w przypadku otrzymania informacji o konieczności objęcia opieką dziecka z tereny gminy, organ zapewnia jego transport (tam i z powrotem) do tej placówki.

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Maria Kalisz

Skip to content